Pet Name: Mizuki

Gender: Primarily Female

The meaning of the name Mizuki is Beautiful Moon

The origin of the name Mizuki is Japanese

View the name Mizuki on BabyNames.com

< Back to Search | Pet Name Categories